پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اولویت های تحقیقاتی و وظایف اساسی

- برنامه ریزی تحقیقات مربوط به اصلاح و تهیۀ نهال و بذر در سطح کشور با همکاری مراکز تحقیقاتی.
- تهیه و تنظیم این برنامه ها برای اظهار نظر شورای عالی تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با رعایت اولویت های تحقیقاتی.
- برآورد اعتبارات مورد نیاز. 
- ارزیابی ارقام اصلاح شده در سطح کشور با همکاری مراکز تحقیقاتی و مدیریت های ترویج به منظور تعیین برتری، صدور اجازه نامگذاری و توزیع آنها.
- انجام تحقیقات کاربردی و بنیادی که جنبه ملی دارند. این پروژه ها به صورت مستقل و یا با همکاری مراکز تحقیقات اجرا می شوند.
- همکاری با مراکز تحقیقاتی در اجرای پروژه های تحقیقاتی در جهت عدم تمرکز و ایجاد تسهیلات لازم برای تبادل مستمر اطلاعات تحقیقاتی با این مراکز. 
- ارتباط مداوم با مراکز تولیدی به منظور آشنایی با مسایل و مشکلات موجود در تولید و ارزیابی کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات. 
- همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی داخلی و خارج از کشور و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی. 
- برگزاری سمینارها، کنفرانس های ملی و بین المللی.
- نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی بخشهای تحقیقاتی تابعه و مراکز تحقیقاتی و ارزشیابی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی. 
- تولید هسته های اولیه بذر و نهال های مورد نیاز.
- تهیۀ گزارشها و مقالات علمی مربوط به پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی مؤسسه و جمع آوری نتایج و نتیجه گیری کلی از این نتایج به منظور انتشار گزارشهای ملی در سطح کشور.
- فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تحصیل در مقاطع عالی آموزش به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و بالا بردن سطح دانش کارکنان با همکاری دفاتر ذیربط در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه مؤسسه. 
- همکاری با هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ارزشیابی علمی و تحقیقاتی اعضای هیأت علمی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی.

V5.4.0.0