پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۹۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۹
صفحه1از212.بعدي.برو

تاریخ انتشار : 1400/03/01 اندازه پرونده: 99276 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1400/03/01 اندازه پرونده: 175716 bytes خلاصه
ایجاد شرکت زایشی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با مشارکت کارکنان و بازنشستگان این سازمان و تابعه

با هـدف"توسـعه فعالیتهاي اقتصادي مبتنی بر دارائیهاي مشـهود و نامشـهود"، "ارتقاء تولیـد محصولات فناورانه (هسـته هاي اولیه بـذري و ...)"، "تعدیل محدودیتهاي موجود بر سـر راه ارائه خدمات مشاورهاي علمی، فنی و اجرائی در داخـل و خـارج از کشور"، "بسـط تحقیقـات کاربردي و توسـعه اي در راسـتاي حل مشکلات بخش"، "تکمیل و توسـعه فنـاوريهـا و دانشهـاي فنی مورد نیـاز بخش"، "تسـهیل و تسـریع انتقـال یافته هاي تحقیقاتی در قالب آموزش و ترویج خصوصی"، "ارتقاء تعاملات بین المللی"، "اصلاح هرم نیروي انسانی" و ...، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویـج کشاورزي در نظر دارد، بر اسـاس ضوابط و مقررات جاري، به ویژه ماده 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت، از ایجاد یک شرکت زایشی، با پیش بینی 25 درصد سهام متعلق به سازمان و 75 درصد متعلق به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسـته سـتاد و واحدهاي ملی و اسـتانی تابعه و وابسـته، حمایت نماید. با توجه به اهمیت و ضرورت برآورد اولیه تعداد سـهامداران، کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته با ارائه درخواست عضویت و سهامـداري می توانند در ایجاد شـرکت مزبور مشارکت نمایند.

تاریخ انتشار : 1399/08/12 اندازه پرونده: 2169028 bytes خلاصه
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر چه از نظر تولید ارقام داخلی و چه از نظر حفاظت منابع ژنتیکی زراعی و باغی کشور ، بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از نقاط حساس از نظر پدافند غیر عامل شناخته شده است.
تاریخ انتشار : 1399/05/14 اندازه پرونده: 99645 bytes خلاصه

اطلس کاربردی گیاهان داروئی مهم و اولویت دار (جلد اول)

تهیه شده در :
کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دکتر امیرحسین جمشیدی دبیر کارگروه
دکتر غلامرضا امین عضو کارگروه
دکتر زهرا حیدری داویجانی عضو کارگروه
دکتر فاطمه سفیدکن عضو کارگروه
دکتر پیمان صالحی عضو کارگروه
دکتر فریبرز غیبی عضو کارگروه
دکتر ولی الله مظفریان عضو کارگروه
زیر نظر: دکتر محمدحسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
انتشارات چوگان

صفحه1از212.بعدي.برو
تاریخ انتشار : اندازه پرونده: 1230968 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 117501 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 283711 bytes
تاریخ انتشار : 1396/11/12 اندازه پرونده: 20961 bytes
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.12.0
گروه دورانV5.7.12.0