پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 صفحه

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۴
صفحه1از212.بعدي.برو

تاریخ انتشار : 1400/07/20 اندازه پرونده: 778634 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1400/03/01 اندازه پرونده: 99276 bytes خلاصه
تاریخ انتشار : 1400/03/01 اندازه پرونده: 175716 bytes خلاصه
ایجاد شرکت زایشی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با مشارکت کارکنان و بازنشستگان این سازمان و تابعه

با هـدف"توسـعه فعالیتهاي اقتصادي مبتنی بر دارائیهاي مشـهود و نامشـهود"، "ارتقاء تولیـد محصولات فناورانه (هسـته هاي اولیه بـذري و ...)"، "تعدیل محدودیتهاي موجود بر سـر راه ارائه خدمات مشاورهاي علمی، فنی و اجرائی در داخـل و خـارج از کشور"، "بسـط تحقیقـات کاربردي و توسـعه اي در راسـتاي حل مشکلات بخش"، "تکمیل و توسـعه فنـاوريهـا و دانشهـاي فنی مورد نیـاز بخش"، "تسـهیل و تسـریع انتقـال یافته هاي تحقیقاتی در قالب آموزش و ترویج خصوصی"، "ارتقاء تعاملات بین المللی"، "اصلاح هرم نیروي انسانی" و ...، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویـج کشاورزي در نظر دارد، بر اسـاس ضوابط و مقررات جاري، به ویژه ماده 43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت، از ایجاد یک شرکت زایشی، با پیش بینی 25 درصد سهام متعلق به سازمان و 75 درصد متعلق به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسـته سـتاد و واحدهاي ملی و اسـتانی تابعه و وابسـته، حمایت نماید. با توجه به اهمیت و ضرورت برآورد اولیه تعداد سـهامداران، کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته با ارائه درخواست عضویت و سهامـداري می توانند در ایجاد شـرکت مزبور مشارکت نمایند.

تاریخ انتشار : 1399/08/12 اندازه پرونده: 2169028 bytes خلاصه
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر چه از نظر تولید ارقام داخلی و چه از نظر حفاظت منابع ژنتیکی زراعی و باغی کشور ، بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از نقاط حساس از نظر پدافند غیر عامل شناخته شده است.
صفحه1از3123.بعدي.برو
تاریخ انتشار : اندازه پرونده: 1230968 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 117501 bytes
تاریخ انتشار : 1397/05/13 اندازه پرونده: 283711 bytes
تاریخ انتشار : 1396/11/12 اندازه پرونده: 20961 bytes
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.12.0
گروه دورانV5.7.12.0