پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دستاوردهاي شاخص موسسه:
در راستای اهداف و وظایف عالیۀ وزارت جهاد کشاورزی و نیاز مبرم جامعه کشاورزی کشور به ارقام سازگار با پتانسیل عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و مقاوم/متحمل به تنش های زنده و غیرزنده، همچنین تهیۀ بذور و نهال های اصلاح شده و عدم وابستگی به واردات بعضی از محصولات زراعی، همگی باعث شدند که این مؤسسه جهت نیل به این اهداف مهم، با سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه های تحقیقاتی طی ده سال گذشته (1394-1384) تعداد 114 رقم زراعی و باغی را معرفی و در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار دهد.
همچنین با توجه به نقش بذر و نهال اصلاح شده در تولید، عملکرد و کیفیت محصول، این مؤسسه سالانه حدود 3300 تن هسته های اولیه بذر در طبقات مختلف و 123000 نهال اصلاح شده انواع میوه را تهیه و در اختیار بهره برداران قرار داده است. 


دستاوردهای شاخص تحقیقاتی این مؤسسه از زمان تاسیس تاپایان سال 1394 معرفی 496 رقم اصلاح شدۀ محصولات مهم زراعی و باغی با کیفیت مناسب، صفات خاص، سازگار به شرایط اقلیمی مختلف و مقاوم به آفات و بیماری های مهم بوده است که بخش های تحقیقاتی غلات 145 رقم، سبزی و صیفی و حبوبات آبی 93 رقم، دانه های روغنی 68 رقم، ذرت و گیاهان علوفه ای 36 رقم، و باغبانی 154 رقم را اصلاح و به کشاورزان معرفی کرده اند. شایان ذکر است که از بین ارقام اصلاح شدۀ مذکور، کمّیت و کیفیت حدود 200 رقم زراعی و باغی از محصولات بومی کشور با برنامه های به نژادی ارتقاء یافته است.
اين ارقام به همراه ساير نتايج حاصل از پژوهش هاي بنيادي مؤسسه باعث افزایش تولید و کیفیت محصولات زراعي و باغي كشور شده است. هر کدام از این ارقام در مقطع زمانی خود موجبات تحولی شگرف در عملکرد و تولید کمی و کیفی آن محصول گردیده اند. به عنوان مثال با معرفی ارقام گندم در دهه هفتاد و بعد از آن و رعایت دستورالعمل های اجرایی، میزان تولید گندم از چهار میلیون تن در سال زراعی 67-1366 به بیش از 14 میلیون تن در سال زراعی 83-1382 و با نوسانات کمی در سال های بعد رسید. دستيابی به مقام اوّل بانکهای ژن منطقه خاور نزديک، آسيای ميانه و شمال آفريقا(CWANA) و جمع آوری و نگهداری70759 نمونه ژنتيکی گياهان زراعی و خويشاوندان وحشی آنها و بیش از 6000 نمونه ژنتيکی درختان ميوه از دیگر دستاوردهای مهم این مؤسسه بشمار می رود. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تعداد 90 رقم توسط بخش تحقیقات غلات، 33 رقم توسط بخش تحقیقات دانه های روغنی، 25 رقم توسط بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، 22 رقم توسط بخش تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات آبی و 19 رقم توسط بخش تحقیقات باغبانی معرفی شده است. شکل 1 درصد ارقام معرفی شده توسط بخشهای مختلف تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر را در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران نشان میدهد.


V5.4.0.0