پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1375 
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1377 
                           3-دکتری: فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه اروميه، 1394
پست الکترونیکی:   amini_ashk@yahoo.com ، ashk.amini@areeo.ac.ir
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه تهران، 1382 
                           2-کارشناسی ارشد: ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1384 
                           3-دکتری تخصصي: ترويج و آموزش كشاورزي،  دانشگاه تربيت مدرس، 1392
پست الکترونیکی:  mmahmodi@spii.ir   ،      m.mahmoudi@areeo.ac.ir

V5.4.0.0