پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مرتبه علمی - پژوهشی: دانشيار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، 1372 
                      2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1375 
                      3-دکتری: اصلاح نباتات (ژنتيك بيومتري)، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1384
پست الکترونیکی:   esmaeilzadehmohsen@ymail.com
مرتبه علمی - پژوهشی: استاد
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، 1368 
                           2-کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، 1372 
                           3-دکتری: بیماری شناسی گیاهی (گرايش مقاومت به پاتوژن هاي گياهي)، دانشگاه سیدنی استرالیا، 1379
پست الکترونیکی:   fafshari2003@yahoo.com   ,   f.afshari@areeo.ac.ir
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1375 
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1377 
                           3-دکتری: فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه اروميه، 1394
پست الکترونیکی:   amini_ashk@yahoo.com ، ashk.amini@areeo.ac.ir
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1373 
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1377 
                           3-دکتری: اصلاح نباتات (بيومتري و ژنتيك مولكولي)، دانشگاه رازي كرمانشاه، 1394
پست الکترونیکی:   f.bakhtiar@spii.ir    ,     f_bakhtiar2002@yahoo.com
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازي كرمانشاه، 1377 
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه مازندران، 1380 
                           3-دکتری: اصلاح نباتات (ژنتيك بيومتري)، دانشگاه تبريز، 1395
پست الکترونیکی:   abarati@spii.ir
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، 1389 
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز، 1391 
                           3-دکتری: اصلاح نباتات، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 1396
پست الکترونیکی:   a.poraboghadareh@gmail.com    a.poraboghadareh@ut.ac.ir    aporaboghadareh@spii.ir  
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازي كرمانشاه، 1374  
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1376
                          3-دکترای تخصصی: زراعت، اكولوژي گياهان زراعي، دانشـگاه تهران، 1393 
پست الکترونیکی:    sh_jasemi@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پایه25
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1371  
                          2-کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1378
                          3-دکترای تخصصی: بیماری‌شناسی گیاهی (ژنتیک مقاومت به بیماری)، دانشـگاه تربیت مدرس تهران، 1391 
پست الکترونیکی:    tahareza2000@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشيار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، 1369  
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، فيزيولوژي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1372
                          3-دکترای تخصصی: زراعت، فيزيولوژي، دانشـگاه تهران، 1378 
پست الکترونیکی:    abam_rah@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: گياه پزشكي، دانشگاه تبريز، 1371  
                          2-کارشناسی ارشد: بيماري شناسي گياهي، دانشگاه تهران، 1377
                          3-دکترای تخصصی: علوم گياهي(بيوتكنولوژي و بيماري شناسي)، دانشـگاه واگنينگن هلند، 1385 
پست الکترونیکی:    r.roohparvar@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: مربی پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، 1373  
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه شیراز، 1376
                          3-دکترای تخصصی: علوم گياهی(میکروبیولوژی کشاورزی)، دانشـگاه مسی نیوزیلند، 1398 
پست الکترونیکی:    Roodi_dave@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، 1383  
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، اكولوژي گياهان زراعي، دانشگاه تهران، 1386
                          3-دکترای تخصصی: زراعت،اكولوژي گياهان زراعي، دانشـگاه فردوسي مشهد، 1391 
پست الکترونیکی:    sanjani20_s@yahoo.com   ,    s.sanjani@areeo.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشيار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1369  
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1375
                          3-دکترای تخصصی: اصلاح نباتات، دانشـگاه مانيتوبا كانادا، 1385 
پست الکترونیکی:    Habib_ghaz@yahoo.com   ,    h.ghazvini@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهيد چمران، 1369  
                          2-کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، دانشگاه تهران، 1376
                          3-دکترای تخصصی، فيزيولوژي دانشـگاه اگرري تاجيك وابسته به آكادمي علوم روسيه، منتظر تشكيل شورا تاييد مدرك 
پست الکترونیکی:  arkocheki@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-كارشناسي: گیاه پزشکی، دانشگاه تبریز، 1369
                           2-كارشناسي ارشد: بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، 1376
                           3-دکترای تخصصی: بیماری شناسی گیاهی مولکولی، دانشگاه مانیتوبا کانادا، 1389
پست الکترونیکی:       a.malihipour@areeo.ac.ir
مرتبه علمی - پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1369 
                           2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1372 
                           3-دکتری: زراعت، فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1377
پست الکترونیکی:   m.mehrvar@areeo.ac.ir   ,    mehrvarmr@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشيار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1374  
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1376
                          3-دکترای تخصصی : ژنتيك و اصلاح نباتات، بيومتري، دانشـگاه تهران، سال 1382 
پست الکترونیکی:  tnmirak@spii.ir     ،    tnmirak@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاد پایه 27
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1370
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1373
                          3-دکترای تخصصی : ژنتيك و اصلاح نباتات با تخصص بيوتكنولوژي و بيولوژي مولكـولي، دانشـگاه “ جـي بـي پانـت ” هندوستان، سال 1380
پست الکترونیکی: najafiang@spii.ir
مرتبه علمی – پژوهشی: استادیار پژوهشی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1388
                           2-کارشناسی ارشد: علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1391
                           3-دکتری: علوم و صنايع غذايي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1394
پست الکترونیکی:     faribanaghipour@yahoo.com   ,    f.naghipour@areeo.ac.ir
مرتبه علمی – پژوهشی: استادیار پژوهشی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز، 1375
                           2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1378
                           3-دکتری: اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری، دانشگاه تهران، 1393
پست الکترونیکی:      Nikkhah_hr@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاد
سوابق تحصیلی: 1-كارشناسي، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ايالتي شمال غربی لویزیانا امریکا، سال 1360
                           2-كارشناسي ارشد، کشاورزی عمومی، دانشگاه آرکانزاس امریکا، 1362
                           3-دکتری تخصصی، ژنتيك و اصلاح نباتات، دانشگاه گوئلف کانادا، 1376
پست الکترونیکی:   a.yazdansepas@yahoo.com  ,    ayazdansepas@spii.ir   

V5.4.0.0