پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی- پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1375
                           2-کارشناسی ارشد، بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1379
                           3-دکتری، بیوتکنولوژی گیاهی گرايش ژنتیک مقاومت به ویروسهای گیاهی، دانشگاه پانونیا مجارستان، 1392
پست الکترونیکی:    r.ahmadvand@areeo.ac.ir   ,    ahmadvandra@gmail.com
مرتبه علمی- پژوهشی: استادیار پژوهشی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات بوعلی سینا همدان 1377
                           2-کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات دانشگاه تهران 1379
                           3-دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران 1395
پست الکترونیکی:     mbagheri@spii.ir   ,    bagh313@yahoo.com    ,    mahmoudbagheri@ut.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 1382
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهرشهر، 1385
                          3-دکترای تخصصی : اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس، 1395
پست الکترونیکی: mj_zamani1980@yahoo.com
مرتبه علمی- پژوهشی: مربی پژوهشی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی کشاورزی راجستان سوخادیا یونیورسیتی هند(اودیپور) 1364
                           2-کارشناسی ارشد باغبانی آی. آر. آر . هند(نیو دهلی) 1379
پست الکترونیکی:    Fakhraie1000@yahoo.com  ,  fakhraie@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشیار پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي كرج، 1376
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، دانشگاه مازندران، 1378
                          3-دکترای تخصصی: فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه تبريز، 1391
پست الکترونیکی:     aghanbari2004@yahoo.com  
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گيلان، 1374
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي كرج، 1377
                          3-دکترای تخصصی : بيوتكنولوژي گياهي، دانشگاه پانونيا مجارستان، 2011
پست الکترونیکی:     mousapour_gorji@yahoo.com   ;   mousapour.gorji@gmail.com

V5.4.0.0