پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه اژه ، 1367
                          2- كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه اژه، 1369  
                          3- دكتري تخصصی: اصلاح نباتات، دانشگاه اژه، 1373
پست الکترونیکی:   yosef.arshad.@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: محقق غیر هیات علمی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1380
                          2- كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد، 1384  
                          3- دكتري: بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه لرستان، 1397
پست الکترونیکی:   Nafash2000@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زيست شناسي علوم گياهي، دانشگاه شهید باهنر كرمان، 1378
                          2-کارشناسی ارشد: فيزيولوژي گیاهی، دانشگاه خوارزمي، 1380
                          3-دکترای تخصصی : فيزيولوژي گیاهی، دانشگاه خوارزمي، 1391
پست الکترونیکی: masoumehpouresmael@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، 1387
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تربیت مدرس، 1389
                          3-دکترای تخصصی : اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)، دانشگاه تربیت مدرس، 1396
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1379
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه تهران، 1380
                          3-دکترای تخصصی : فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تهران، 1389
پست الکترونیکی:  samar.khayam@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1374
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه رازي كرمانشاه، 1378
                          3-دکترای تخصصی : ژنتيك و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1383
پست الکترونیکی:   m.zahravi@areeo.ac.ir   ,    mzahravi@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1369
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1373
                          3-دکترای تخصصی : ژنتيك و اصلاح نباتات، دانشگاه آلبرتا، 2004
پست الکترونیکی:   bsorkhi@spii.ir    ,     bsorkhi@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، 1375
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه شيراز، 1378
                          3-دکترای تخصصی : بیواوژی مولکولی، فیزیولوژی مولکولی گیاهی، دانشگاه پتسدام و موسسه ماکس پلانک برای فیزیولوژی مولکولی گیاهی 1388
پست الکترونیکی:   m.soltani@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه تهران، 1379
                          2- كارشناسي ارشد: زراعت، دانشگاه تهران، 1382  
                          3- دكتري تخصصی: اكولوژي گياهان زراعي، نام دانشگاه تهران، 1392
پست الکترونیکی:     shakibafarzan@yahoo.com   ,    shakibashahmoradi@gmail.com    ,     shahmoradi@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: محقق غیر هیات علمی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسي كشاورزي، گیاهپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1373
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسي كشاورزي، بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1386
                    
پست الکترونیکی:  Simintahery@spii.ir  ,  simintahery@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسي كشاورزي گرايش زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، 1376
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، 1382
                          3-دکترای تخصصی: اصلاح نباتات گرايش سيتوژنتيك، دانشگاه آنكارا تركيه، 1392
پست الکترونیکی: ezarifi@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: مربي پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1369
                          2-کارشناسی ارشد، فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1379
                          3-دکترای تخصصی، اگرواكولوژي، دانشگاه محقق اردبيلي
پست الکترونیکی: moabbasali@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1367
                          2-کارشناسی ارشد، باغباني، دانشگاه تهران، 1371
                          3-دکترای تخصصی، باغباني گرايش اصلاح سبزي، دانشگاه تهران، 1383
پست الکترونیکی: jabbaskohpayegani@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پایه 16
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته گیاه پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1372
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376
                          3-دکترای تخصصی : بیماری شناسی گیاهی، ژنتیک مقاومت به بیماری های گیاهی، انستیتو تحقیقات کشاورزی IARI هند ، 1382
پست الكترونيكي: abasimoghadam@gmail.com ،  abasimoghadam@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1375
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه زابل، 1379
                          3-دکترای تخصصی : فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه زابل، 1389
پست الکترونیکی:   h.fanaie@areeo.ac.ir , fanay52@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: علوم گياهي، دانشگاه كرمان، 1369
                          2-کارشناسی ارشد: علوم گياهي- سيستماتيك گياهي، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، 1378
                          3-دکترای تخصصی : علوم گياهي- اكولوژي و بيوسيستماتيك گياهي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، 1383
پست الکترونیکی:   f.ghanavati@areeo.ac.ir

V5.4.0.0