پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار 
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،
                          2-کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشگاه ارومیه، 
                          3- دكتري، مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی، دانشگاه محقق اردبیلی، 
پست الکترونیکی:   Behzad.ahmadi1987@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار 
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، 1375
                          2-کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشگاه اردبيل، 1377      
                          3- دكتري، اصلاح نباتات، دانشگاه گيلان، 1396
پست الکترونیکی:   az42095@yahoo.com  ,  a.khazaei@areeo.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت، دانشگاه فردوسي مشهد، 1365
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1377       
پست الکترونیکی:  zdehghanpour80@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسي كشاورزي، گياه پزشكي، دانشگاه تهران، 1373
                          2-کارشناسی ارشد: بيماري شناسي گياهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 377                 
                          3-دكتري تخصصي: بيماي شناسي گياهي(قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي گياهان)، دانشگاه تهران، 1386
پست الکترونیکی:  vrahjoo@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، 1364
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربيت مدرس، 1377                 
پست الکترونیکی:   Zamani_mf@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان، 1369
                          2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 1377               
                          3-دكتري تخصصي: زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي اهواز، 1392
پست الکترونیکی:   M_zamaniyan@yahoo.com  ,  M.zamanian@areeo.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسي كشاورزي، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه اردبيل، 1374
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، دانشگاه اردبيل، 1379                 
                          3- دكتري تخصصي: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، ژنتيك بيومتري،دانشگاه علوم آكادمي آذربايجان، 1392
پست الکترونیکی:   mohammadrezashiri52@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان، 1373
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1377
                          3-دکتری: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، ژنتيك بيومتري، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1383
پست الکترونیکی:   fazizi@ymail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1387
                          3-دکتری: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، ژنتيك بيومتري، دانشگاه تهران، 1392
پست الکترونیکی:   reza_ataei@ut.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شيراز، 1377
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، دانشگاه شيراز، 1382
                          3-دکترای: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، ژنتيك بيومتري، دانشگاه تربيت مدرس، 1395
پست الکترونیکی:   vghotbi@spii.ir   ;   vida_ghotbi@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلي سينا، 1384
                             2-کارشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه بوعلي سينا، 1387
                             3-دکترای تخصص: زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، 1391
پست الکترونیکی:  f.golzardi@areeo.ac.ir  ,   fgolzardi@spii.ir  ,   faridgolzardi@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، 1382
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1385
                          3-دکترای: زراعت، فيزيولوژي گياهان زراعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1395
پست الکترونیکی:      ali_mahrokh229@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: مربي پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، 1377
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته اصلاح نباتات، 1382
                          3-دکترای: دانشجو اصلاح نباتات
پست الکترونیکی:      ma.mofidian@areeo.ac.ir    ;     amofidian@ymail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: 
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: 
                          2-کارشناسی ارشد: 
                          3-دکترای تخصصی : اصلاح نباتات ارگانيك
پست الکترونیکی: alimoghaddam@spii.ir

V5.4.0.0