پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار پژوهش پايه 15 
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسي: مهندسي کشاورزي، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد، 1376 
                          2- کارشناسي ارشد: مهندسي کشاورزي، اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، 1379 
                          3- دکتري: اصلاح نباتات، ژنتيک بيومتري، دانشگاه تبريز، 1393  
پست الکترونیکی:           amirioghan2014@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهشی
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1383
                        2-کاررشناسی ارشد: زراعت، دانشگاه تهران(پردیس ابوریحان)، 1386
                        3-دکتری تخصصی: زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)، دانشگاه تهران(پردیس ابوریحان)، 1392
پست الکترونیکی:     Shenghar021@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاد
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسي كشاورزي، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1371
                           2-کاررشناسی ارشد: مهندسي كشاورزي، زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 1374
                           3-دکتری تخصصی: مهندسي كشاورزي، اكولوژي كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 1378
پست الکترونیکی:     J.Daneshian@areeo.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی کارشناسی: 1-كارشناسي: مهندسی کشاورزی، گياه پزشكي، دانشگاه تهران، 1371
                                            2-كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي، بيماري شناسي گياهي، دانشگاه تهران، 1375 
                                            3-دكتري: بيماري شناسي گياهي، دانشگاه نيوانگلند استراليا، 1387 
پست الکترونیکی:     sirahmanpour@spii.ir  ,   sirahmanpour@gmail.com 
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، 1372
                           2-کارشناسی ارشد: مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 1375
                           3-دکتری، شیمی مواد غذایی، دانشگاه تبریز، 1397
پست الکترونیکی:      f.shariati@areeo.ac.ir  ,  frzshariati@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استاد پژوهش
سوابق تحصیلی کارشناسی: 1-كارشناسي: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، 1370
                                            2-كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي، زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 1373 
                                            3-دكتري: زراعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1377 
پست الکترونیکی:     shirani.rad@gmail.com 
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: گياهپزشكي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1373
                          2-کارشناسی ارشد: بيماريهاي گياهي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1377
                          3-دکتری تخصصي: سيتوژنتيك قارچهاي بيماري زا در گياهان، دانشگاه اوكاياما ژاپن، 1386
پست الکترونیکی:   hsgarmaroodi@gmail.com  ,  hsgarmaroodi@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: دانشيار
سوابق تحصیلی کارشناسی: 1-كارشناسي: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1373
                                            2-كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز، 1375 
                                            3-دكتري: مهندسي كشاورزي، اصلاح نباتات، ژنتيك بيومتري، دانشگاه تبريز، 1382 
پست الکترونیکی:    alizadeh.bahram@gmail.com ,  Ba.alizadeh@areeo.ac.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1- كارشناسي: زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز (1371)
                          2-كارشناسي ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز (1376)
                          3-دکترا: اصلاح نباتات، ژنتیک بیومتری، دانشگاه تبریز (1391)
پست الکترونیکی:        ghaffari@areeo.ac.ir     ,     mghaffari69@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد واحد شهرري، 1384
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 1387
                          3-دکترای تخصصی : زراعت، دانشگاه تربيت مدرس، 1392
پست الکترونیکی:     majidgholamhoseini@yahoo.com  ;   mgholamhoseini@spii.ir
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، 1382
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، 1385
                          3-دکتری: اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران، 1392
پست الکترونیکی:        bmasoudi@gmail.com
مرتبه علمی-پژوهشی: مربي پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان، 1369
                          2-کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس، 1374
                          3-دکتری: اصلاح نباتات، دانشگاه اگرري تاجيك وابسته به آكادمي علوم فدراتيو روسيه، منتظر تشكيل شورا تاييد مدرك
پست الکترونیکی:        sadollahmansouri@yahoo.com
مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پژوهشي
سوابق تحصیلی: 1- کارشناسی: مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1387
                          2-کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تهران، 1389
                          3-دکتری: اصلاح نباتات-بیومتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1395
پست الکترونیکی:      dmr.nazari@gmail.com  ,  mrnazari@spii.ir

V5.4.0.0