پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نشانی پستی : كرج - بلوار شهيد فهميده - موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
کد پستی : 33151-31359
صندوق پستی : 4119-31585
تلفن : 3-02632700042
نمابر : 02632709405
پست الکترونیکی : info@spii.ir
تلفن روابط عمومی : 02632706160
تلفن حوزه رياست : 02632706286-02632705992
تلفن معاونت پشتيباني : 02632704531
تلفن معاونت پژوهشي : 0263274599
تلفن بخش تحقيقات دانه هاي روغني : 02636703802
تلفن بخش تحقيقات ذرت و گياهان علوفه اي : 02636703786
تلفن بخش تحقيقات ژنتيك و بانك ژن گياهي ملي ايران : 02632701260
تلفن بخش تحقيقات سبزي، صيفي و حبوبات آبي : 02636703785
تلفن بخش تحقيقات غلات : 02636701107


V5.4.0.0