پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

از مهمترين اهداف و وظايف بخش هاي تحقيقاتي اين مؤسسه مي توان به جمع آوری، حفاظت و توسعۀ ظرفیت بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی، بررسي هاي به نژادي، به زراعي و تكنولوژيكي دربارۀ محصولات مهم زراعي و باغي براي اقليم هاي مختلف كشور، تهیه و ارائۀ دانش فنی مربوطه، تولید هسته هاي اوليۀ مورد نياز بذر و نهال و ارائۀ مشاوره های فنی و تحقیقاتی برای تعيين سياست ها، خط مشي و نظارت بر كار تولیدکنندگان بذر و نهال كشور اشاره کرد.


V5.4.0.0