پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


    اهداف:
    ایجاد هماهنگی و ارتباطات انسانی و اداری و فعالیتها تحقیقاتی درموسسه وخارج ازموسسه برای ساختن چهره‌ای مناسب از موسسه در میان مردم و مخاطبان اصلی آن که روزانه به تعداد آنها افزوده می‌شود.
    V5.4.0.0