پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کمیته ترفیع و کمیته منتخب هیات ممیزه
کمیته ترفیع: وظیفه بررسی پرونده متقاضیان ترفیع پایه سالانه را عهده دار است.
کمیته منتخب: رسیدگی و اظهار نظر اولیه نسبت به پرونده در خواست ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی را در چارچوب وظایف و اختیارات مربوطه عهده دار است.
علاوه بر پرونده همکاران مرتبط با مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ستاد و مراکز تحقیقاتی، پرونده همکاران چندین مؤسسه و مرکز ملی در سطح کشور از قبیل :
- مؤسسه تحقیقات دیم کشور
- مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
– مؤسسه تحقیقات برنج کشور
- مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور
– مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور
– مؤسسه تحقیقات پسته کشور
– مرکز ملی تحقیقات شوری کشور
– مرکز تحقیقات چای کشور
را نیز عهده دار است.

ترکیب کمیته منتخب بشرح زیر میباشد:
1-رئیس مؤسسه(رئیس کمیته)
2-معاون پژوهشی مؤسسه(دبیر کمیته)
3-سه تن از اعضاء هیأت علمی متخصص در رشته و گرایش فرد متقاضی
دبیر کمیته در صورت تأیید پرونده ذینفع، ضمن شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی، توضیحات لازم را در جهت دفاع از تصمیمات کمیته در جلسه مذکور ارائه مینماید..

V5.4.0.0