پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تلفکس: 02632707246          پست الکترونیکی: budget_spii@spii.ir

  فعاليتها و مسئوليتهای دفتر:
   
  - دريافت سياستها وخط مشي هاي دولت و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه برنامه و بودجه و تحليل آن در رابطه با وظایف قانونی موسسه و راهنمائي بخش های تحقیقاتی و واحدها در اين زمينه
  - جمع بندي نیازها و بودجه پيشنهادي بخش های تحقیقاتی و تهيه بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای موسسه جهت ارسال به معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع و پيگيري تا مرحله تصويب
  - تکمیل فرمهای تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق
  - بررسي برنامه هاي پيشنهادي از لحاظ مطابقت با خط مشي برنامه هاي توسعه كشاورزي
  - تلفيق و تنظيم برنامه هاي موسسه بر اساس پيشنهاد واحدهاي تابعه و رعايت اولويت موارد برنامه در چارچوب سياستهاي كلي و برنامه هاي وزارت متبوع
  - بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه ی پیشنهادی
  - نگهداری حساب اعتبار فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
  - پیش بینی در آمد و برآورد هزینه فعالیت ها ، طرح ها و برنامه ها
  - تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
  - شرکت در جلسات مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
  - نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی و ابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا
  - تهیه گزارشات لازم مربوط به فعالیت های موسسه در موارد مرتبط با دفتر
  - انجام امور مربوط به تشکیلات و پست های سازمانی موسسه
  - تهیه آمار پرسنل جهت تنظیم موافقتنامه هزینه ای
  - تهیه و تنظیم موافقتنامه تملک دارایی های سرمایه ای
  - تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی و گزارشات عملکردی موسسه
  V5.4.0.0