پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نیروی انسانی:

محمد کاظم
 سیرایی
عنوان پست مورد تصدی : ذیحساب و مدیر امور مالی
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

علیرضا خواجوی
عنوان پست مورد تصدی : معاون امور و رئیس دفتر داری و تنظیم حسابها
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

طاهره شیرانی
عنوان پست مورد تصدی : مسئول اعتبارات هزینه ای و تملکی
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

مریم ادیب
عنوان پست مورد تصدی : مسئول حقوق دستمزد یاز نشستگان 
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

زهره عمیدی
عنوان پست مورد تصدی : مسئول واحد صدور چک دریافت و پرداخت
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

فیروزه اعظم جاه
عنوان پست مورد تصدی : مسئول حقوق شاغلین
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

علی عصمت آبادی
عنوان پست مورد تصدی : مسئول جمع داری و اموال
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

محمد رضا طوافی
عنوان پست مورد تصدی : مسئول پیگیری خزانه و امور بانکی و در آمد های موسسه
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

اکبر توسلی
عنوان پست مورد تصدی : مسئول رسیدگی و ممیزی اسناد
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :

روشنک معقول
عنوان پست مورد تصدی : 
مدرک و رشته تحصیلی :
آدرس ایمیل :
V5.4.0.0