پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  اهداف مدیریت امور اداری: 

  1- هماهنگی جلسات بین مدیران ارشد و ابلاغ به مسئولین و واحدهای تابعه زیرمجموعه تحت سرپرستی
  2- شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و شورای اداری و اجرای دستورالعمل های مصوب و پی گیری آنها تا حصول نتیجه 
  3- دقت در برقراری نظم و انضباط اداری همکاران و حضور و غیاب آنها 
  4- مدیریت و پشتیبانی واحدها و هماهنگی بین آنها بمنظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده 
  5- ایجاد ارائه خدمات رفاهی و هماهنگی اجتماعی، ورزشی و همچنین ارزاق عمومی براساس امکانات
  V5.4.0.0