پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر محسن اسماعيل زاده مقدم

معاونت پژوهش، فناوري و انتقال يافته ها موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دكتري اصلاح نباتات-ژنتيك بيومتري
mesmaelzadeh@spii.ir  ,    
esmaeilzadehmohsen@ymail.com

مشخصات، سوابق کاری و علمی (CV)

 _______________________________________________________________ 

 


دکتر علي اكبر قنبري
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکترای فيزيولوژي گياهان زراعي
aghanbari2004@yahoo.com

V5.4.0.0