پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر گودرز نجفیان
رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 
دكتري ژنتيك و اصلاح نباتات با تخصص بيوتكنولوژي و بيولوژي مولكولي
najafiang@spii.ir
مشخصات، سوابق کاری و علمی (CV)

V5.4.0.0