پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مهندس حسن علی خدیوی

1338 تا 1342
مهندس حسین علی شیبانی

1343 تا 1345
مهندس اسماعیل دیبا

1345 تا 1347
مهندس هاشم تاجبخش

1347 تا 1349
مهندس حسین علی شیبانی

1349 تا 1356
مهندس علی ربوبی

1356 تا 1358
دکتر محمد علی وهابیان

1358 تا 1358
مهندس محمد کاشانی

1358 تا 1359
مهندس ابراهیم بیگدلی

1359 تا 1362
دکتر عیسی کلانتری

1362 تا 1367
مهندس تقی محلوجی

1367 تا 1373
دکتر اسلام مجیدی هروان

1373 تا 1378
دکتر عباس سعیدی

1378 تا 1380
مهندس عباس کشاورز

1380 تا 1384
دکتر حسین میرزایی ندوشن

1384 تا 1386
دکتر مصطفی آقایی

1386 تا 1391

دکتر نیازعلی سپهوند

1391 تا 1392
دکتر گودرز نجفیان

1392 تا کنون
   

V5.4.0.0