دوشنبه, 25 تير 1403
  • تعداد بازدید : 113
next    /  2 prev
بررسی ۱۰ پروژه تحقیقاتی در چهارمین كمیته علمی_فنی موسسه
در چهارمین نشست کمیته علمی- فنی سال ۱۴۰۳ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،  محتوای علمی و فنی شناسنامه 10پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده بخش‌های تحقیقاتی موسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، از مجموع ۱۰ پروژه تحقیقاتی مورد بررسی؛ دو پروژه از بخش تحقیقات غلات، یک پروژه از بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی، شش پروژه از بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی و یک پروژه از بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای توسط نمایندگان مربوطه ارائه شد.
از این تعداد یک پروژه مورد تایید اعضای کمیته قرار نگرفت، سه پروژه با اصلاحات پذیرفته و شش پروژه نیز تایید شد.

6.1.8.0
V6.1.8.0