پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
  • تعداد بازدید : 133
next    /  4 prev
وزیر جهادكشاورزی از مزرعه نمونه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با ارقام جدید گندم و جو متعلق به اقلیم‌های مختلف كشور بازدید كرد

وزیر جهادکشاورزی از مزرعه نمونه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با ارقام جدید گندم و جو متعلق به اقلیم‌های مختلف کشور بازدید کرد. 

روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

6.1.8.0
V6.1.8.0