پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
  • تعداد بازدید : 103
next    /  5 prev
بازدید وزیر جهادكشاورزی و هیأت همراه از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ژنتیك و بانك ژن گیاهی ملی ایران

 به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزیر محترم حهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و هیات همراه همراه با رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از بانک ژن گیاهی ملی ایران بازدید به عمل آوردند. گزارش تصویری بازدید وزیر جهاد کشاورزی و هیأت همراه از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران به شرح پیوست می باشد.  

6.1.8.0
V6.1.8.0