پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۱۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۹۶۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۲۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶۳۹

  سومين جشنواره معرفي ارقام زراعي و باغي 

   
 
تيزر سومين جشنواره فيلم معرفي ارقام موسسه اصلاح بذر
ارقام داخلي كلزا در مزارع كشاورزان   
       
 
دومين جشنواره معرفي ارقام زراعي و باغي
 
   

 

تيزر دومين جشنواره 

ارقام معرفی شده توسط موسسات شركت كننده در جشنواره


V5.4.0.0