شنبه, 5 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 271
اطلاعیه شماره 27- واگذاری امتیاز تولید بذر هیبرید ذرت ارقام كوشا و طاها
اطلاعیه شماره 27- واگذاری امتیاز تولید بذر هیبرید ذرت ارقام کوشا و طاها
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر هیبرید ذرت ارقام کوشا و طاها به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری و سایر مدارک مورد لزوم که در سایت موسسه ،واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/11/97 به آدرس کرج،بلوار شهید فهمیده ،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ،کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

5.7.9.0
V5.7.9.0