چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 528
فراخوان شماره 20- تمدید مهلت ارسال مدارك شركتهای متقاضی واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گندم
شماره 20- تمديد مهلت ارسال مدارك شركتهاي متقاضي واگذاري امتياز تولید بذر ارقام گندم

پيرو اطلاعيه شماره 15 در خصوص واگذاري امتیاز تولید بذر گندم ارقام حيدري، مهرگان، رخشان، بهاران با توجه به درخواست شرکتهای متقاضي تاريخ ارسال مدارك تا تاریخ 96/06/13 تمديد گرديد. بديهي است به مداركي كه پس از تاريخ مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

V5.4.0.0