چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 644
فراخوان شماره 13- آگهی واگذاری امتیاز / مشاركت در تولید بذر ارقام زراعی

شماره13- آگهی واگذاری امتیاز / مشارکت در تولید بذر ارقام زراعی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد امتیاز تولید بذر کلیه ارقام زراعی خود را به شرکتهای واجد شرایط دارای مجوزهای مرتبط، بصورت دائم و یا موقت واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت می نماید، بر اساس لیست ارقام قابل واگذاری و شرایط مندرج در سایت موسسه به نشانی: www.spii.ir درخواست کتبی خود را بانضمام سایر مدارک مورد لزوم به آدرس کرج ، بلوار شهید فهمیده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، ک.پ 33151-31359 و ص.پ 4119-31585 ارسال نمایند .
ضمنا پیرو فراخوان اول ،کلیه شرکتهای متقاضی واجد شرایط اخذ امتیاز تولید بذر سویا ارقام سامان، کتول ، ویلیامز ، ساری و L17 حداکثر تا تاریخ 6/15/ 95 فرصت دارند درخواست مکتوب خود را بانضمام سایر مدارک مندرج در سایت به ادرس موسسه ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 43-32700042-026 داخلی 265 واحد تجاری سازی تحقیقات موسسه تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0