جمعه, 9 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 455
شماره 2-مشاركت و شرایط واگذاری /فروردین 94

1-شرکت متقاضی بایستی دارای مجوز رسمی تولید بذر از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرو نهال باشد.

تبصره 1: درخصوص محصولاتی که سابقه تولید بذر در بخش غیردولتی ،محدود و یا اصلا نبوده است ،شرکت های متقاضی ،موظف به اخذ و ارائه مجوز تولید بذر محصول مورد نظر حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ اعلام نام شرکت واجد شرایط ،از مراجع ذیصلاح میباشند . در غیر اینصورت پذیرش و انعقاد قرار داد واگذاری دانش فنی رقم مورد نظرمنتفی بوده و هیچ ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد . (یکم اسفند 1394) 

2-شرکت متقاضی بایستی دارای سابقه تولید بذر حداقل در سه سال گذشته باشد ، ضمنا سابقه تولید بذر محصول مورد نظر اولویت محسوب می گردد.

3-شرکت باید دارای زیر ساخت های لازم جهت تولید بذر همانند تجهیزات فرآوری بذر، پرسنل فنی، متخصص و اراضی مناسب مورد نیاز باشد.

4-تکمیل فرم اطلاعات شرکت های متقاضی و ارسال آن با سایر مدارک به معاونت پژوهشی 

5-فرم اطلاعات شرکت ها ی متقاضی خرید فناوری رقم( دریافت فرم )

تبصره 1: مرجع مجاز تشخیص و تایید موارد فوق الذکر موسسه می باشد. 

تبصره 2: موسسه مجاز است از امکانات و زیر ساخت های شرکت متقاضی بازدید بعمل آورد.

V5.4.0.0