پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1371
                          2-کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1376
                          3-دکترای تخصصی : اقتصاد کشاورزی تخصص سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1395
پست الکترونیکی: hormoz.asadi3@gmail.com

V5.4.0.0