پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مرتبه علمی-پژوهشی: استادیار پایه 16
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، رشته گیاه پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1372
                          2-کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376
                          3-دکترای تخصصی : بیماری شناسی گیاهی، ژنتیک مقاومت به بیماری های گیاهی، انستیتو تحقیقات کشاورزی IARI هند ، 1382
پست الكترونيكي: abasimoghadam@gmail.com ،  abasimoghadam@spii.ir

V5.4.0.0