يکشنبه, 24 آذر 1398
  • تعداد بازدید : 172
مشاركت در تولید بذر كلزا ارقام OKAPI , RGS003
مشارکت در تولید بذر کلزا ارقام OKAPI , RGS003
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به مشارکت در تولید بذر کلزا ارقام
OKAPI , RGS003 با شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری و سایر مدارک مورد لزوم که در سایت موسسه، واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/11/97 به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

V5.4.0.0