شنبه, 21 تير 1399
  • تعداد بازدید : 177
    /  3
دكتر بازرگان در بازدید از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر در كرج :هدف ما تغییر الگوی كشت و انتخاب درست از ارقام مناسب توسط كشاورزان است.
دکتر بازرگان در بازدید از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج :هدف ما تغییر الگوی کشت و انتخاب درست از ارقام مناسب توسط کشاورزان است.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:

معاون وزیر و رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر بازرگان با حضور در مزرعه تحقیقاتی و تولید بذر بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در روز یازدهم خردادماه نود و نه از نزدیک روند تحقیقاتی ارقام مختلف گندم و جو را مورد بازدید قرارد دادند.

ایشان در این بازدید با توجه به توضیحات ارائه شده و مشاهده ارقام کشت شده ی مناسب در مزارع تحقیقاتی به روند ترویجی آنها تاکید کرده و ابراز نمودند” هدف ما تغییر الگوی کشت و انتخاب درست از ارقام مناسب توسط کشاورزان است" و این امر بدون هماهنگی و همدلی سایر مجریان دخیل محقق نخواهد شد. معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی به نقش بخش خصوصی در امر توزیع بذر های مناسب با نظارت و مدیریت درست دولتی نیز تاکید داشتند. ایشان همچنین خواستار حمایت و فراهم سازی بستر فعالیت بخش خصوصی در زمینه به نژادی ارقام زراعی شدند تا تنوع ارقام در عرصه های تولید قابل مقایسه با کشورهای همتراز گردد و کشاورزان قدرت انتخاب بیشتری برای بذر مناسب داشته باشند.

رئیس محترم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد تحقیقاتی موسسه در زمینه غلات و تشریح چارچوب برنامه های تحقیقاتی در دست اجرا آخرین دستاوردهای به نژادی گندم آبی در اقلیم معتدل کشور را به ایشان ارایه نمودند. در این بازدید مباحث مختلف مترتب بر زنجیره تولید بذر از تحقیق تا مزارع کشاورزان مورد بحث و تبادل نظر نیز قرار گرفت و چالش های موجود بر سر راه دسترسی سریع کشاورزان در اقصی نقاط کشور به ارقام اصلاح شده بررسی شدند. در این بازدید معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جناب آقای دکتر احمدوند، رییس محترم بخش تحقیقات غلات جناب آقای دکتر نجفی و سایر محققین و مسئولین برنامه های بخش حضور داشته و به فراخور بازدید برنامه ها توضیحاتی به معاون محترم وزیر ارائه نمودند.

V5.4.0.0