پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

-Planning and compilation of research programs related to breeding of crops in the country, in cooperation with research centers commensurate with the research priorities defined by the executive departments of the Ministry of Agriculture-Jahad.
-Evaluation of new cultivars/promising lines/hybrids under nomenclature in farmers' fields, in cooperation with research centers and extension services, in order to introduce and develop them in production areas.
-Conducting research in two applied and basic areas nationally with the assistance of affiliated research centers and stations.
-Continuous interaction with executive assistants, Agriculture-Jahad organizations and farmers in order to familiarize them with the challenges available in production and monitoring the application of the results obtained from researches in production fields.
- Collaboration with universities and higher education institutes inside the country and international research institutes abroad and the exchange of scientific and research information and germplasm.
- Holding national and international seminars and conferences.
- Supervising the execution of research programs in research departments and centers and evaluating research projects.
- Production of primary basic seed for mandate crops, in accordance with running programs
- Preparing scientific reports and papers relating to the research projects of the Institute, and summarizing the results and general conclusion from these results in order to publish national reports in the country.
- Providing necessary facilities for education in higher academic levels and also to train the human resources and enhance their knowledge level in cooperation with the related offices under 
Agricultural Research, Education and Extension Organization
- Cooperating with the Audit Committee of the Agricultural Research, Education and Extension Organization in the field of scientific and research evaluation of faculty members of research institutes and centers.
-Planning and compilation of research programs related to breeding of crops in the country, in cooperation with research centers commensurate with the research priorities defined by the executive departments of the Ministry of Agriculture-Jahad.
-Evaluation of new cultivars/promising lines/hybrids under nomenclature in farmers' fields, in cooperation with research centers and extension services, in order to introduce and develop them in production areas.
-Conducting research in two applied and basic areas nationally with the assistance of affiliated research centers and stations.
-Continuous interaction with executive assistants, Agriculture-Jahad organizations and farmers in order to familiarize them with the challenges available in production and monitoring the application of the results obtained from researches in production fields.
- Collaboration with universities and higher education institutes inside the country and international research institutes abroad and the exchange of scientific and research information and germplasm.
- Holding national and international seminars and conferences.
- Supervising the execution of research programs in research departments and centers and evaluating research projects.
- Production of primary basic seed for mandate crops, in accordance with running programs
- Preparing scientific reports and papers relating to the research projects of the Institute, and summarizing the results and general conclusion from these results in order to publish national reports in the country.
- Providing necessary facilities for education in higher academic levels and also to train the human resources and enhance their knowledge level in cooperation with the related offices under 
Agricultural Research, Education and Extension Organization
- Cooperating with the Audit Committee of the Agricultural Research, Education and Extension Organization in the field of scientific and research evaluation of faculty members of research institutes and centers.

اولویت های تحقیقاتی و وظایف اساسی
اولویت های تحقیقاتی و وظایف اساسی

- برنامه ریزی تحقیقات مربوط به اصلاح و تهیۀ نهال و بذر در سطح کشور با همکاری مراکز تحقیقاتی.
- تهیه و تنظیم این برنامه ها برای اظهار نظر شورای عالی تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با رعایت اولویت های تحقیقاتی.
- برآورد اعتبارات مورد نیاز. 
- ارزیابی ارقام اصلاح شده در سطح کشور با همکاری مراکز تحقیقاتی و مدیریت های ترویج به منظور تعیین برتری، صدور اجازه نامگذاری و توزیع آنها.
- انجام تحقیقات کاربردی و بنیادی که جنبه ملی دارند. این پروژه ها به صورت مستقل و یا با همکاری مراکز تحقیقات اجرا می شوند.
- همکاری با مراکز تحقیقاتی در اجرای پروژه های تحقیقاتی در جهت عدم تمرکز و ایجاد تسهیلات لازم برای تبادل مستمر اطلاعات تحقیقاتی با این مراکز. 
- ارتباط مداوم با مراکز تولیدی به منظور آشنایی با مسایل و مشکلات موجود در تولید و ارزیابی کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات. 
- همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی داخلی و خارج از کشور و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی. 
- برگزاری سمینارها، کنفرانس های ملی و بین المللی.
- نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی بخشهای تحقیقاتی تابعه و مراکز تحقیقاتی و ارزشیابی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی. 
- تولید هسته های اولیه بذر و نهال های مورد نیاز.
- تهیۀ گزارشها و مقالات علمی مربوط به پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی مؤسسه و جمع آوری نتایج و نتیجه گیری کلی از این نتایج به منظور انتشار گزارشهای ملی در سطح کشور.
- فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تحصیل در مقاطع عالی آموزش به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و بالا بردن سطح دانش کارکنان با همکاری دفاتر ذیربط در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه مؤسسه. 
- همکاری با هیأت ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ارزشیابی علمی و تحقیقاتی اعضای هیأت علمی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی.

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0