پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضاء هيات علمي دفتر پژوهش هاي اقتصادي - اجتماعي و تجاري سازي
مرتبه علمی-پژوهشی: استاديار پژوهش
سوابق تحصیلی: 1-کارشناسی، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1371
                          2-کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1376
                          3-دکترای تخصصی : اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1395
پست الکترونیکی: hormoz.asadi3@gmail.com

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0