عنوان : واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گلرنگ
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

واگذاری امتیاز تولید بذر ارقام گلرنگ 
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز موقت/ دائم تولید بذر گلرنگ ارقام صفه، گل مهر، گلدشت به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوز مرتبط اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای حائز شرایط دعوت بعمل می آید درخواست کتبی خود را بانضمام فرمهای تکمیل شده شرکتهای متقاضی فناوری و سایر مدارک مورد لزوم که در سایت موسسه، واحد تجاری سازی و انتقال فناوری بارگذاری گردیده است، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/11/97 به آدرس کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، کد پستی 33151-31585 ارسال و در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در اینخصوص با کارشناسان دفتر تجاری سازی به شماره 32702963 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید : 146

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0